Brev til politikerne – 15-09-2014

Brev til politikerne – 15-09-2014

gassum_nu_logo

Aktivitetsforeningen for Gassum og omegn var 9. september vært for et møde vedr. den trafikale situation i Gassum. Ved dette møde deltog Henning Jensen fra Veje og Trafik fra Randers Kommune, da vi havde indbudt ham til en snak med borgerne.

HASTIGHEDSMÅLING
Henning Jensen havde foranlediget en hastighedsmåling på Amtsvejen forud for mødet. Af denne måling kunne aflæses at der hver dag kører mellem 3.000 og 4.000 køretøjer igennem på Amtsvejen. Den gennemsnitlige hastighed er målt til 55 km/t. 15% er målt til at køre mere end 65 km/t. I sig selv har de sorte ledninger der har været placeret på vejen, haft en hastighedsdæmpende effekt. I hvert fald opleves hastigheden væsentlig nedsat i den periode de har ligget der. Vi har mange traktorer der kører igennem byen, og byens borgere er af den holdning, at det trækker meget ned på det gennemsnit der er målt.

HVOR ER POLITIET?
Gassum er et trafikknudepunkt, idet mange dagligt passerer byen for at komme ud til motorvejen eller til/fra arbejde i Randers og Hobro. Der er til trods for den massive trafik sjældent en fartmåler at se eller fotovogne for den sags skyld. Vi er overbeviste om at f.eks. stærekasser og en fartmåling i ny og næ, vil have en stor præventiv virkning på fartsynderne.

STØJ OG REVNER I HUSENE
I forbindelse med kloakering i Gassum, er belægningen efterfølgende lagt så ringe, så det giver anledning til rystelser i husene, og for nogles vedkommende revner i murværk og i fliser indvendigt. Flere steder ligger asfalten så ujævnt at det desuden giver en betydelig støj, når f.eks. en lastbil med tomme emballager eller biler med trailere kører forbi. Henning Jensen kunne oplyse os at der bliver asfalteret engang i 2015. Han kunne dog på ingen måde garantere, at der ikke blot ville blive tale om man lave lappeløsninger som nu, frem for en fuld asfaltering!

MED FARE FOR LIV OG LEMMER
Udover Amtsvejen som er byens mest befærdede vej, var Dyrbyvej også på tale. Her køres der alt for stærkt. Da vejen i forvejen visse steder er meget smal og uden gode oversigtsforhold, færdes blandt andet børn på denne vej med stor risiko for at blive påkørt. På Balgårdsvej oplyses det at specielt store køretøjer overser hvor vejen går til, grundet manglende afstribning, og kører op af skråningerne til folks haver.

PRIORITERING
30 borgere var mødt op til mødet, og i fællesskab er vi kommet frem til en prioritering, idet vi må sande, at nok ikke alle vores ønsker kan blive imødekommet.

1.  Bredere helleanlæg på Amtsvejen i begge ender. Der er allerede nogle små helleanlæg, som kan passeres uden at farten behøver at blive sænket. Vi ønsker os nogle som det ikke er muligt at passere, medmindre hastigheden afpasses efter det.

2.  Byporte i hver ende af Amtsvejen og de øvrige indfaldsveje. Disse vil tjene flere formål. Det er tænkt som elektroniske lystavler, hvor foreningen kan opslå deres forskellige aktiviteter (som det er kendt ved de store lystavler inde i Randers). Det vil tjene til information og reklame om at Gassum er en by i udvikling – hvor der hele tiden sker noget. Det vil sænke hastigheden, idet bilister vil blive interesseret i at nå at læse budskabet. Og endelig vil det sætte Gassum på landkortet som en innovativ landsby, med noget at byde på og et aktivt lokalsamfund, hvor det er værd at slå sig ned.

3.  Chikaner på Dyrbyvej, vil med den rette placering, forhindre den hasarderede kørsel som borgerne ofte er vidner til. Et forslag til placering, er foran ældreboligerne, hvor vejen er bredest, og det er her hastigheden øges når der køres henholdsvis ind og ud af byen.

4.  Afstribning på Balgårdsvej. Her er farten ikke det største problem, men at der mangler afstribning for at markere hvor vejsiden ender og begynder.

 

Med håb om at I ser Gassum som en by i udvikling, hvor der skal tages aktion på ovenstående.

–  Frem for en by i afvikling, for det er på ingen måde tilfældet.

 

Med venlig hilsen
Jette Laursen
Formand for Aktivitetsforeningen for Gassum og omegn.

Tlf. 30 64 21 75