Referat af borgermøde vedr. trafikale forhold i Gassum d. 09.09.2014

Referat af borgermøde vedr. trafikale forhold i Gassum d. 09.09.2014

gassum_nu_logo

 

Deltagere:                                   Henning Jensen Randers Kommune

25 borgere – svarende til ca. 20 husstande.

 

Jette Laursen. som er en af initiativtagerne, bød velkommen og informerede om baggrunden og formålet med mødet -herunder at der var indsamlet 170 underskrifter, og at 11 personer tidligere har sammensat et brev med problemformuleringer som var indsendt til forvaltningen i Randers Kommune.

Henning Jensen Randers Kommune kunne informere om, at der er planlagt asfaltering i 2015 efter kloakarbejdet i byen, og at der er igangsat måling af antal biler og hastighed i nordenden af Amtsvejen. Han kunne ligeledes informere om, at der hvert år bliver afsat ca. 1 mill. Kr. til hastighedsdæmpende foranstaltninger i kommunen, og at de skal fordeles mellem alle byerne i Randers Kommune. Prioriteringerne bliver fastsat en gang om året – primo året – og beløbet svarer til 2 fuldt udbyggede chikaner. Man etablerer ikke vejbump som chikane fremover.  Fortove er der i øjeblikket kun penge til vedligeholdelse af.

 

Spørgsmål, svar og bemærkninger:

 

John Danielsen – Kan man udbygge de nuværende anlæg ved indkørslen til byen, så de ikke koster ½ mill. Kr. pr stk. og kan der evt. opsættes cementrør ved Balgårdsvej og Dyrbyvej?

Henning Jensen – Det er en mulighed med udbygning, som jo så bliver billigere, men cementrør er kun en midlertidig foranstaltning. På Amtsvejen skal der være 2 spor i chikanerne.

 

Svend Skjødt – Der kører mange lastbiler på Balgårdsvej, og han ønskede en opmærkning af vognbaner med en midterstreg på vejen.

Peter Hansen – Man kunne måske henvise lastbiler og tunge køretøjer til vejen fra Hvidsten til Asferg i stedet for Balgårdsvej.

 

Jette Laursen – Hvad er effekten af chikanerne i Bjergby?

Henning Jensen: Ingen væsentlig effekt på farten i byen, men ingen uheld efter opsætning.

 

John Danielsen – Hvad viser den igangværende måling på Amtsvejen?

Henning Jensen – Der passerer mellem 3.000 og 4.000 biler i døgnet, og gennemsnitsfarten er 55 km. i timen – heraf kører 15 % over 65 km. i timen

 

Ina Danielsen – Hvor og hvor meget omfatter den nye asfaltbelægning?

Henning Jensen – Amtsvejen bliver sikkert overalt – de øvrige veje måske kun hvor der har været gravet op.

 

John Danielsen – Det larmer meget når specielt tomme lastbiler kører over de nye kloakdæksler som ikke er glatte. Kan der gøres noget ved dette?

Henning Jensen – informationen er videregivet til entreprenøren, som også er informeret om rystelser og andre klager som er indsendt af borgere.

 

Jette Laursen – Må man selv foretage nogen form for hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen evt. udført af frivillige og for egne midler?

Henning Jensen – Nej alle ting skal foretages af Kommunen og vedtages politisk.

 

Erik Steffensen – Hvad med fartmålere som viser farten overfor bilisten?

Henning Jensen – Kommunen har 2 stk. som flyttes fra sted til sted med 14 dages mellemrum. De koster 50.000 kr.

 

Peter Hansen – Hvad med små ujævnheder / riller som lægges på asfalten?

Henning Jensen – De skal placeres mindst 200 m. fra beboelse.

 

John Danielsen – Må man opsætte egne skilte i vejsiden?

Henning Jensen – Nej, men vi kører ikke rundt og fjerner dem omgående.

 

John Danielsen – Kan man bestille fartkontrol hos politiet?

Henning Jensen – Man kan jo forsøge at kontakte dem, og der kommer jo en udvidelse af fotovogne til ca. 10 stk. omkring nytår.

 

Generelt:

Peter Hansen – informerede om, at der er andre i byen som arbejder med byporte / informationstavler, og at det måske også kunne medvirke til, at folk lettede foden lidt fra speederen når de kom til bygrænsen. Betalingen af disse er jo heller ikke fra samme kasse i Kommunen

Henning Jensen – som udgangspunkt må man leve med de gener som fremkommer ved kloakering og vejarbejde, men man er meget velkommen til at indsende forslag og ønsker. Det er byrådet som foretager endelig godkendelse af opgaverne efter at forvaltningen har gennemgået og prioriteret de mulige emner.

Jette Laursen – takkede for fremmødet og de mange spørgsmål og svar, og det blev besluttet, at der indsendes en prioriteret ønskeliste til Kommunen og de lokale politikere, ligesom politiet kontaktes for evt. fartkontrol.